MỚI D ĐOÁN KẾ QUẢ BONG ĐI HONM NAY TĂNG CƯỜNG 3972 CHẨN ĐOÁN COPIAIRRIC 36 NGƯỜI CHẾT


Báo này: Đã thêm 3972 Vỏ viêm phổi mới vào ngày hôm qua, tổng số bệnh nhân bị viêm phổi mới tăng lên 1.188.672 trường hợp và 10 phòng thí nghiệm không thể gửi dữ liệu đúng hạn.

Theo Bộ Y tế, vụ án hoạt động hiện tại là 48.201. Trong số đó, 92,7% chi, 2,1% azogenesis, 2,6% là trường hợp quan trọng.

Bộ Y tế cũng tuyên bố rằng có 4.695 bệnh nhân phục hồi, và số lượng cải tạo viêm phổi mới được tăng lên 1.120.452 người. Ngoài ra, 36 bệnh nhân đã chết và số lượng bệnh viêm phổi mới được tăng lên 20.019 người.

Dữ liệu cũng cho thấy 59% giường chăm sóc đặc biệt của đất nước đang được sử dụng và sử dụng máy thở 41%.

Ở khu vực quốc gia, 58% giường chăm sóc chuyên sâu đang được sử dụng, công suất thông gió 41% đang được sử dụng.